Bóng kiếng khủng long xanh dương có sừng vàng Triceratops, có thể bơm bay bằng khí Helium