Bong bóng kiếng nhôm đầu Unicorn Kỳ Lân, ngựa Pony, cầu vồng 7 màu